Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Sơn Tân

Huyện Sơn Tây

Tỉnh Quảng Ngãi

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Thủ tục đăng ký kết hôn Một phần UBND xã Sơn Tân Hộ tịch
2 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Một phần UBND xã Sơn Tân Hộ tịch
3 Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch Một phần UBND xã Sơn Tân Hộ tịch
4 Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Sơn Tân Hộ tịch
5 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Một phần UBND xã Sơn Tân Hộ tịch
6 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Sơn Tân Hộ tịch
7 Thủ tục đăng ký giám hộ Một phần UBND xã Sơn Tân Hộ tịch
8 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Một phần UBND xã Sơn Tân Hộ tịch
9 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Một phần UBND xã Sơn Tân Hộ tịch
10 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Toàn trình UBND xã Sơn Tân Hộ tịch
11 Thủ tục đăng ký khai tử Một phần UBND xã Sơn Tân Hộ tịch
12 Thủ tục đăng ký lại khai tử Một phần UBND xã Sơn Tân Hộ tịch
13 Đăng ký khai sinh Một phần UBND xã Sơn Tân Hộ tịch
14 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Toàn trình UBND xã Sơn Tân Hộ tịch
15 Xác nhận thông tin hộ tịch Toàn trình UBND xã Sơn Tân Hộ tịch
16 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Một phần UBND xã Sơn Tân Công tác dân tộc
17 Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Sơn Tân DI SẢN VĂN HOÁ
18 Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Sơn Tân DI SẢN VĂN HOÁ
19 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Sơn Tân - UBND huyện - Sở Tài nguyên Môi trường Lĩnh vực đất đai (Chi nhánh huyện/thành phố)
20 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Sơn Tân - UBND huyện - Sở Tài nguyên Môi trường Lĩnh vực đất đai (Chi nhánh huyện/thành phố)